تبلیغات
در مسیر بهبودی آموختم - دوازده قدم حماقت


امروز :
خداوندا:آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین.

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 20 شهریور 1390


12 قدم حماقت
1-ما اقراركردیم كه در برابر هیچ چیز عاجز نیستیم .كاملا می توانیم زندگی خود راوهركس دیگری راكه به ما اجازه دهد،اداره كنیم
2- ما به این باور رسیدیم كه هیچ نیروی برنری ،برای ما دركار نیست وهر كس جور دیگری فكر می كند ،مخش معیوب است
3- ما تصمیم گرفتیم اراده وزندگی كسانی راكه دوست می داریم ،در دست مراقبت خود بگیریم.
4- ما یك ترازنامه اخلاقی بیباكانه وجستجو گرانه از هر كس كه می شناختیم تهیه كردیم.
5- ما برچگونگی دقیق خطاهای هركس كه می شناختیم انگشت گذاشتیم .
6- ما آمادگی كامل پیدا كردیم كه همه غیر ازخودمان ،درستكاری پیشه كنند.
7- ما خواستار آن شدیم كه همه خود را تغییر بدهند یا از زندگی ما بیرون بروند.
8- ما فهرست كاملی از كسانی كه به ما صدمه رسانده بودند،تهیه كردیم وتمایل پیدا كردیم كه برای انتقام از آنها ،پای همه چیزبایستیم.
9- ما درهرجا كه ممكن بود،مستقیما ازهمه این افراد انتقام گرفتیم ،مگر در مواردی كه این كار ممكن بود به قیمت جانمان تمام شود یا ما رابه زندان بیندازد .
10- ما به تهیه ترازنامه همه،غیر ازخودمان ادامه دادیم وهركجا كه دیگران دراشتباه بودند،بیدرنگ ومصرانه به رخ شان كشیدیم.
11- ما به جستجوی راهی برای ایجاد رابطه با نیروی برتری برآمدیم كه همه چیزرا به شیوه دلخواه ما سروسامان دهد.
12- براثراضمحلال كامل جسمی،عاطفی ،ومعنوی حاصل از برداشت این قدم ها ،سعی كردیم همه تقصیرها را به گردن دیگران بیندازیم ودرخواست ترحّم وغمخواری از دیگران را سر لوحه همه امورزندگی خویش قراردادیم


ارسال توسط حسام
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
اگر عضو انجمن معتادان گمنام هستید، پیام انجمن از چه طریق به شما رسید؟


لینک دونی
امکانات جانبی
blogskin